Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şubeleri ve Personeli

             Galip GÜLMEZ İdari ve Mali İşler Daire Başkanı 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şubeleri ve Personeli

 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı şubeleri ve görevleri

(1) Stratejik Plan ve Faaliyet Raporları Şubesinin görevleri şunlardır;

 

a) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlü,ğünün Stratejik Planı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

b) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili maddesine göre birim faaliyet raporlarını en geç yılı mart ayı sonuna kadar Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmek üzere hazırlamak,

c)  İç Denetim sonuçlarının izlenmesi, bulgular ile ilgili alınan tedbirler ve yapılan gerçekleştirmeler hakkında raporları düzenleyerek İç Denetim Birimi Başkanlığına zamanında sunulmasını sağlamak,

ç) Stratejik plan ve faaliyet raporlarının hazırlanmasında gerektiğinde hukuk müşaviri veya avukat görevlendirmesini sağlamak,

d) Genel Müdürlük görev alanına giren konularda gönderilen soru önergelerini diğer Daire Başkanlıkları ile de koordine kurarak cevaplandırmak ve gerekli yazışmaları yapmak,

e) Görev alanına giren konulara ilişkin yazışmaları yapmak,

f) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

(2) Personel ve İdari İşler Şubesinin görevleri şunlardır;

a) Göreve başlayan ve ayrılan personel ile ilgili yazışmaların yapılarak ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

b) Aday memurların adaylık işleri, asil memurluğa geçirilme teklifleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

c) Personelin yıllık izin cetvellerinin personelin talebi ve Hukuk Müşavirliğinin iş durumuna göre düzenlenmesini, Makamın onayından sonra uygulamaya konulmasını sağlamak,

ç) Bütün personel için birer özlük dosyası açmak, ilgili mevzuatı çerçevesinde personele verilen her türlü izinler ile diğer kişisel belgeleri personelin dosyasına işlenerek konmasını sağlamak,

d) Alınan raporların sıhhi izne çevrilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini ve onayların ilgili personelin dosyasına işlenerek konmasını sağlamak,

e) Personelin devam takibi ile ilgili çizelgelerin düzenlenmesi, maaş ve sosyal haklarla ilgili olanların bütçe servisine verilmesini sağlamak,

f)  Personelin terfilerinin takibi ve zamanında yapılmasını sağlamak,

g) Aylık nöbet çizelgelerinin düzenlenerek Makamın onayına sunulmasını sağlamak,

ğ) Sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık raporlarını, sıhhi izne çevrilmek üzere Makamın onayına sunmak,

h) Yıllık veya hastalık izni dolayısıyla ayrılan personelin yerine bakacak kimseleri tespit etmek,

ı) Genel Müdürlük personelinin ödül, ceza, toplu taşıma kartı ve benzeri diğer iş ve işlemleri yürütmek,

i)  Genel Müdürlükte koordine gerektiren işleri diğer daire başkanlıkları ile koordine kurarak yürütmek,

j) Genel Müdürlüğün günlük nöbet işlerini aksatılmadan düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

k) Genel Müdürlük personeline yönelik hizmetiçi eğitim semineri düzenlenmesine ilişkin işleri yapmak,

l) Genel Müdürlük personelini ilgilendiren genelge ve duyuru yazılarını Doküman Yönetim Sistemi ile gerektiğinde imza karşılığı duyurmak, m) Etik Komisyonu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

n) Nitelikli Kod ve Kamu Hizmet Envanteri ile ilgili iş ve işlemleri ilgili daire başkanlıkları ile koordineli bir şekilde yürütmek,

o)Koruyucu güvenlik ve kontrollü evrak işleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ö) Görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaların gerektirdiği yazışmaları yapmak, p) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

 

(3)     Bütçe ve Tahakkuk Şubesinin görevleri şunlardır;

a) Genel Müdürlüğün her yıl mali yıla ait bütçe teklifini hazırlamak ve Maliye Bakanlığınca yapılan görüşmelere katılmak,

b) Genel Müdürlüğün her yıl yıllık kesin hesabını hazırlayarak Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek,

c) Göreve ilk defa ya da naklen atanan, emekli olan, yer değiştiren personelin sürekli görev yollukları ve geçici görevle görevlendirilen personelin geçici görev yollukları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Genel Müdürlüğe gelen mali konularla ilgili yazıları incelemek ve gerekli işlemleri yapmak, bütçe ve tahakkuk konularında gerektiğinde ilgili yerler ile gerekli yazışmalarda bulunmak,

d) Genel Müdürlük personelinin maaş, ödül ödenekleri, emekli kesenekleri ve benzeri konular ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

e) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun belirlediği görevleri yerine getirmek,

f) Görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaların gerektirdiği yazışmaları yapmak,

g) Genel Müdürlük adına açılacak avanslar ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak, açılan avanslar ile ilgili yapılan işleri kontrol etmek ve alınan avansın zamanında kapatılmasını sağlamak,

ğ) İdari davalar dolayısıyla gereken yargı harçlarının ödenmesi için, icap eden avansı her ay başında Maliye Bakanlığından çekmek, ay sonunda kapatmak, açma ve kapatma ile ilgili belge ve makbuzları bir dosyada saklamak ve avansı güvenli bir yerde muhafaza etmek,

h)      Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

(4)Gelen ve Giden Evrak Şubesinin görevleri şunlardır;

a) Bakanlık dışından gelen her türlü harici evrakla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

b) Bakanlık Genel Evrak Bölümünden sayılarak, kontrol edilerek, tarih ve saat yazılarak teslim alınan evrakın Doküman Yönetim Sistemine kaydını yaptıktan sonra gereğini yapmak,

c) Birinci dava dilekçelerini ilgili daire başkanına sunmak, havaleden sonra Doküman Yönetim Sistemine işlenerek dosya açma işlemleri tamamlandıktan sonra ilgilisine vermek,

ç) Gelen evrakın evveliyatını bulup, birleştirilmesini sağlamak ve dosyası ile birleştirilen evrakı (kararları) Doküman Yönetim Sistemine işleyip havalesini yaptırdıktan sonra ilgili müşavire/avukata teslim etmek,

d) Bakanlık içinden gelen her türlü dâhili evrakla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

e) Bakanlık birimlerinden ilgili memurunca getirilen evrakı kontrol ederek zimmet defterine tarih ve saat yazarak teslim almak,

f) Teslim alınan evrakı Doküman Yönetim Sistemine kayıt etmek,

g) Bakanlığımız aleyhine açılan davalarla ilgili dosya açma, Doküman Yönetim Sistemin bilgilerini girmek, veri tabanındaki verilere dayalı istatistikî bilgilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Bakanlığımız aleyhine açılan ve daire başkanınca havale edilen dava dilekçelerine ait bilgileri Doküman Yönetim Sistemine işleyerek dava dosyasını açmak,

h) Açılan dosyayı gerekli işlemleri yürütmek üzere ilgili müşavirine/avukatına teslim etmek,

ı)  Doküman Yönetim Sistemine işlenen bilgilere ait istatistikî veriyi alarak daire başkanına sunmak,

i) Doküman Yönetim Sistemindeki bilgilerle ilgili eksiklikleri takip etmek, giderilmesi yönünde gerekli çalışmaları yapmak,

j) Bakanlık içine ve dışına gönderilecek evrakın kaydını yapmak,

k) Sevk edilecek evrakın yazı ekinde belirtilen eklere uygunluğunu hem sayı hem de içerik bakımından incelemek, yetkili imzaların bulunup bulunmadığını tetkik etmek, eksiklikleri tamamlamak/tamamlattırmak, imzasız ve ekleri noksan evrakın sevk edilmemesine özen göstermek,

l) Birimlerince gönderilen suret belgelerinde, onaylayanın adı, soyadı, unvanını ve suret üzerinde mühür olup olunmadığını incelemek, noksanlık var ise ilgili birimine iade edilip eksikliklerin tamamlanmasını sağlamak,

m) Ankara içindeki mahkemelere, Bakanlık içi birimlere, diğer Bakanlıklara ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına sevk işlemi yapılan evrakı zimmet mukabilinde gününde teslim etmek,

n) İlgili yerlere gönderilecek evraktan saat 14.00’e kadar teslim edilenleri aynı gün, bu saatten sonra teslim edilenleri ise bir sonraki gün ilgili mahkemeye teslim etmek, zorunlu sebeplerle saat 16:30’a kadar teslim edilen son günlü evrakları aynı gün ilgili mahkemeye ulaştırmak, durumu Daire Başkanına bildirmek,

o)   Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

(5)Dosya, Arşiv ve Taşınır Mal İşleri Şubesinin görevleri şunlardır;

a) Genel Müdürlüğün dosya işlerini yürütmek,

b) Taşınır-taşınmaz eşya kayıtlarını tutmak, korunması, bakımı ve onarımlarını yaptırarak hizmete hazır durumda bulundurulmasını sağlamak,

c)  Genel Müdürlüğün kırtasiye, demirbaş araç-gereç ve benzeri ihtiyaçlarını ilgili birimle koordineli olarak temin etmek ve ihtiyaç sahiplerine kayıtlı olarak dağıtmak,

ç) Arşiv hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

d) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile diğer birim ve idarelerden gelen veya giden taşınırlara ilişkin belgeleri düzenlemek,

e) Taşınır malların bulunduğu odalara bu taşınırlarla ilgili bilgileri içeren listeleri asmak,

f) Taşınırları kullananların üzerine zimmetlemek,

g) Taşınırların bakımı ve korunmasına ilişkin tedbirleri almak,

ğ) Taşınırlara zarar verenleri yetkili yerlere bildirip tazminini sağlamak,

h)  Dairede mevcut taşınırların yılsonunda komisyon marifeti ile sayımını yapmak ve kayıtlara uygunluğunu sağlamak, bu sayıma ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek,

ı) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL  ve İDARİ İŞLER ŞUBESİ PERSONELİ 
1- Salih SEVİL Şube Müdürü 413 42 37
2- Umut TAN V.H.K.İ 413 42 26
DOSYA, ARŞİV ve TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ ŞUBESİ PERSONELİ
1- Mustafa ATABAY V.H.K.İ. 413 41 98
2- Umut TAN V.H.K.İ 413 42 26
BÜTÇE ve TAHAKKUK ŞUBESİ PERSONELİ
1- Murat ARSLAN V.H.K.İ 413 26 66
2- Hasan AKBABA Şef 413 26 41
3- Doğan ERKANAT Raportör 413 26 60
4- Hamza ABBASOĞLU Dağıtıcı 413 41 97
GELEN EVRAK, DOSYA AÇMA ve İŞLEME ŞUBESİ PERSONELİ
1- Ahmet KARCI Şube Müdürü 413 42 55
2- Doğan BARAN Şef 413 42 54
3- Yavuz Selim DOĞAN Şef 413 42 35
4- Kemal USTA Şef 413 42 53
5- Hidayet SOYLU Şef 413 42 53
6-Mustafa SONKÜPÜ Şef 413 42 53
7- Murat ERDOĞAN V.H.K.İ 413 26 38
8- Nazmi ÇAY V.H.K.İ 413 26 39
9- Alaaddin BATMAN V.H.K.İ 413 26 39
10- Adem DAŞAR Şef 413 42 35
11-Hüseyin SEZAN V.H.K.İ 413 42 55
12-İsmail DOĞAN Memur 413 42 55

GİDEN EVRAK ŞUBE PERSONELİ

1- Gülcan YALÇIN Şef  413 41 52
2- Malik İPİN V.H.K.İ 413 26 42
3- İsmail AÇIKGÖZ Dağıtıcı 413 26 42

4- Salim USTA

5-Mustafa ARSLAN

V.H.K.İ

Dağıtıcı

413 26 42

413 41 52

6- Can ÖZONAY Dağıtıcı 413 41 52

7- Bekir LAÇİNOK

8-Orhan GÜVEN

9-İsmail ŞEN

10- Pınar ÇALIŞKAN

11- İsmail ÇELİK

Dağıtıcı

Dağıtıcı

Dağıtıcı

Hizmetli

Hizmetli

413 41 52

413 41 52

413 41 52 

Milli Müdafaa Caddesi No 6 06440 5. 7. ve 8. katlar Kızılay /ANKARA - (0 312) 413 42 64 / (0 312) 413 42 32

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.