Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hukuk Davaları Daire Başkanlığına Bağlı Şubeler ve Personel

Hukuk Davaları Daire Başkanlığına Bağlı Şubeler ve Personel
Hukuk Davaları Daire Başkanlığına Bağlı Şubeler ve Personel

 

Hukuk Davaları Daire Başkanlığı şubeleri ve görevleri

 

          (1)Yazı İşleri Şubesinin görevleri şunlardır;

 

a)  Daire başkanı tarafından avukat ve hukuk müşavirlerine tevzi ve tevdi edilen görüş, icra takibi, dava dosyaları gibi işlerle ilgili olarak; hukuk müşaviri ve avukatlardan gelen yazı taleplerini karşılamak,

b)  Görevli personelin talep edilen yazı ile ilgili dosya ve evrakları hukuk müşaviri veya avukatından alarak gerekli yazı talebini karşıladıktan sonra ilgili hukuk müşaviri veya avukatına teslimini sağlamak,

c)  İlgili yerlere gönderilecek evrakların iş ve işlemlerini son güne bırakmadan tamamlamak, zorunluluk nedeniyle son güne kalmış sevk evraklarını en geç saat 16.00’ya kadar Gelen ve Giden Evrak Şubesine teslim etmek ve evrakın gönderilebilmesi bakımından son günlü olduğu hususunda ilgili personeli bilgilendirmek,

ç) Daire Başkanlığına tevdi olunan avukat ve hukuk müşavirinin görev ve yetkileri dışında kalan iş ve işlemlerle ilgili gerekli yazışmaları yapmak,

d) Mesai sırasında yazıcısı olarak görevlendirildiği hukuk müşaviri veya avukatın bilgisi ve şube sorumlusunun izni olmadan görev mahallini terk etmemek,

e) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

 

(2) Adli Davalar Şubesinin görevleri şunlardır;

a) Bakanlığımız aleyhine açılan adli davalarla ilgili iş ve işlemler yapmak,

b)  Gerek Bakanlık içinden, gerekse Bakanlık dışından gelen evrakın evveliyatını araştırarak ilgili dosyalarını bulup, evrakı bu dosyaya bağlayarak derhal işleme sokmak,

c)  Daire Başkanlığının görevleri kapsamındaki her türlü dava, görüş ve benzeri nitelikteki iş ve işlemleri yapmak,

ç) Kesinleşmiş dava dosyaları ile ilgili sak işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

d)Dava dosyalarının yıllara ve dosya numarasına göre tasnifini yapmak, dosya odasında güvenli bir şekilde korunmasını sağlamak,

 

e) Her ay ve yıl sonu itibarıyla Doküman Yönetim Sistemine kaydı yapılan davalara ait istatistikî bilgilerin alınmasını ve ilgilisine verilmesini sağlamak,

f)  Görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaların gerektirdiği yazışmaları yapmak,

g) Hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekretarya görevine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

ğ) Hukuk sisteminin işletimini sağlamak, yargı kararlarını hukuk sistemine işlemek ve hukuk sistemi ve Dokuman Yönetim Sistemine entegrasyonunu sağlamak,

h) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

(3)İcra Tetkik ve Takip Şubesinin görevleri şunlardır;

a) Her türlü icra takibi, görüş, haciz ihbarnameleri ve benzer nitelikteki işlemleri yapmak,

b) Bakanlık tarafından başlatılan icra takiplerinin son durum güncellemesini yapmak,

c) Tahsil edilen icra dosya kayıtları ile ilgili sak işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

ç) Görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaların gerektirdiği yazışmaları yapmak,

d) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

(4)Vekâlet Ücretleri Tetkik ve Takip Şubesinin görevleri şunlardır;

a) Bakanlığımız lehine hükmedilen vekâlet ücretlerinin tetkikini yaparak Doküman Yönetim Sistemine girişini yapmak, tahsili ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

b)Bakanlığımız lehine vekâlet ücreti hükmedilen ancak üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan dava dosyalarının tespitinin yapılarak gerekli tahsilât işlemlerinin yapılması için ilgili hukuk müşaviri ve avukata havalesini sağlamak,

c) Vekâlet ücretlerinin etkin ve seri bir şekilde tahsilinin sağlanabilmesi için idarenin bütünlüğü ilkesi ve usul ekonomisi gözetilerek aleyhine vekâlet ücretine hükmedilen tarafın görev yaptığı ya da ikamet ettiği yer millî eğitim müdürlüğü hukuk birimine ilamın gönderilmesini sağlamak,

ç) Bakanlığımız lehine hükmedilen her türlü ilama ve icraya dayalı vekâlet ücretlerinin takibi ve tahsili ile tahsil edilen vekâlet ücretlerinin vekâlet ücretleri havuzuna aktarılmasını sağlamak,

d)  Valiliklerce yürütülen davalara ilişkin takibi ve tahsili yapılan vekâlet ücretleri ile ilgili koordineyi sağlamak, hak ediş listelerinin hazırlanarak vekalet ücretlerinin ödenmesini gerçekleştirmek,

e)  Görev alanına giren konulara ilişkin çalışmaların gerektirdiği yazışmaları yapmak,

f)   Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 

HUKUK DAVALAR DAİRE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ ŞUBESİ PERSONELİ
1- Arzu SELÇUK V.H.K.İ 413 26 63
2- Halide ÖZÇELİK Şef 413 41 98
3- Ferhat DURSUN Memur 413 26 63
4- Kemal ÇAĞLAYAN Bilgisayar İşletmeni 413 41 39
5- Harun KIRIK Memur 413 26 59
6- Büşra ÖZCAN V.H.K.İ 413 41 39
7- Sultan Ecem HORUZOĞLU Hizmetli 413 26 55
8- Yahya TÜRKEN Bilgisayar İşletmeni  
9- Fuat ÖZKAN V.H.K.İ 413 38 26
10- Hatice ÖZDEMİR Bilgisayar İşletmeni 413 26 66
11- Büşra ÇELİK V.H.K.İ 413 42 63
12- Sevda ÜNAL V.H.K.İ 413 26 63
13- Pelin TUNÇAY V.H.K.İ 413 42 63
14- Özge ÖZTÜRK V.H.K.İ 413 26 60
15- İbrahim ÖZSOY  Memur 413 42 75
     
     

 

İCRA-VEKÂLET ÜCRETLERİNİN TAKİP, TAHSİL VE TEDİYESİ ŞUBESİ PERSONELİ
1- Sinan GÜRCÜOĞLU Şube Müdürü 413 38 28
2- Yusuf ÇÖMLEKÇİ V.H.K.İ. 413 42 24
3- Süleyman ÖZİLERİ Memur  
4-Hüseyin Tuncay YURTTAŞ V.H.K.İ 413 26 64
5- Abdurrahim ÖZHAN Memur 413 26 44

Milli Müdafaa Caddesi No 6 06440 5. 7. ve 8. katlar Kızılay /ANKARA - (0 312) 413 42 64 / (0 312) 413 42 32

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.